โครงสร้างหน่วยงาน
 
บุคลากร
 
โครงการประจำปี
 
นโยบาย
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลดอัพเดท
คู่มือการขอรับทุนการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดาวน์โหลด10 ต.ค. 2560
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการดาวน์โหลด27 มี.ค. 2560
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษดาวน์โหลด7 ก.ย. 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาของผู้ที่ได้รับทุนดาวน์โหลด24 พ.ย. 2560
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองดาวน์โหลด5 ก.พ. 2559
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ดาวน์โหลด10 ต.ค. 2560
แบบฟอร์มการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯดาวน์โหลด3 มี.ค. 2559
แบบการขอข้อมูลบุคคลดาวน์โหลด3 มี.ค. 2559
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ฯดาวน์โหลด3 มี.ค. 2559
แบบคำขอให้ข้าราชการครูได้รับเงินและหรือปรับปรุงฯดาวน์โหลด3 มี.ค. 2559
แบบคำขอขึ้นทะเบียนประกันตนดาวน์โหลด3 มี.ค. 2559
ระเบียบการขอทุนอุดหนุนการศึกษา ปริญญาโทเอก 2559ดาวน์โหลด11 พ.ค. 2559
ระเบียบกคศ.ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรมดาวน์โหลด11 พ.ค. 2559
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด21 ต.ค. 2559
แบบฟอร์ม ก.ค.ศ 1.1ดาวน์โหลด4 มี.ค. 2559
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนดาวน์โหลด21 มี.ค. 2559
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)ดาวน์โหลด21 มี.ค. 2559
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556ดาวน์โหลด21 มี.ค. 2559
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559ดาวน์โหลด21 มี.ค. 2559
เกณฑ์การพิจารณาเงินเดือน ดาวน์โหลด21 มี.ค. 2559