โครงสร้างหน่วยงาน
 
บุคลากร
 
โครงการประจำปี
 
นโยบาย
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาความร่วมมือ เชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับอาเซียน

 

โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ 19-21 กันยายน 2559

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

*********************

 1. หลักการและเหตุผล

          ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการผลักดันและเตรียมองค์กรสําหรับการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพในระดับสากลโดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นกําลังสําคัญที่นํานโยบายของสถาบันฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ให้คําปรึกษาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร การติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติ

          การจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานและการให้ประสบการณ์ตรงในการไปศึกษาดูงานร่วมกันในสถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากจะทําให้ได้รับรู้และเรียนรู้ในเรื่องการจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้านแล้ว  ยังช่วยสร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะและแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาปรับปรุงงานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศจะเป็นการเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน  จึงได้จัดดำเนินการโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น

 2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาคุณภาพการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเพื่อการให้บริการในหน่วยงานของสถาบันการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน 

2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ และการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน

2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับสถาบันการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 4. ระยะเวลาดำเนินการ

          วันที่ 19-21 กันยายน 2559

 5. สถานที่ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

          ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 19-21 กันยายน 2559

 6. วิธีการดําเนินงาน

การศึกษาดูงานด้านการบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในประเทศเพื่อนบ้าน ณ โรงเรียนศิลปะและดนตรีแห่งชาติลาว ประเทศศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

7. วิทยากร

          ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานจากภายนอก

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ

8.1 ผู้บริหาร จำนวน 6 คน 

8.2บุคลากรในสังกัดคณะและวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานสายวิชาการ เป็นผู้สอนในระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาของสถาบันฯ ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการต่างๆ และงานสนับสนุนด้านอื่นๆ จำนวน 28 คน

8.3 บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยช่างศิลป และคณะ 3 คณะ รวม 5 คน 

8.4 บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดกองกลาง จำนวน 10 คน 

8.5 บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดกองบริการการศึกษา จำนวน 4 คน 

8.6 บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 3 คน 

8.7 บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี จำนวน 3 คน 

โดยให้หน่วยงานคัดเลือกบุคลากรจากผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. มีความวิริยะ อุตสาหะ อุทิศตนให้กับราชการ

3. มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อได้

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน

9. งบประมาณ

          สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการโครงการจากงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นตามโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถนําความรู้และประสบการณ์ตรงมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานและสามารถสนองนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ได้        

 

 

กลับหน้าหลัก