โครงสร้างหน่วยงาน
 
บุคลากร
 
โครงการประจำปี
 
นโยบาย
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการสัมมนาวัฒนธรรมการทำงานบัณฑิตพัฒนศิลป์ยุคใหม่
 
   
    Organizational Development Programโครงการสัมมนาวัฒนธรรมการทำงานบัณฑิตพัฒนศิลป์ยุคใหม่

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการทำงานในปัจจุบันมักมีปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบุคคล ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารแล้วยังมีปัญหาในการสื่อสาร การรับรู้  และการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร  อันเนื่องมาจากปัญหาความไม่เข้าใจกัน  การจดจำมีภาพในด้านลบของกันและกัน เป็นผลให้มีทัศนคติในทางลบ  ตลอดจนความรู้สึกไม่ไว้วางใจระหว่างกัน เกิดเป็นปัญหาช่องว่าง มากไปด้วยข่าวลือ สุดท้ายก็ไม่มีใครทำหน้าที่แก้ไขทำให้การทำงานร่วมกันเหมือนคนแปลกหน้า ยึดกฎเกณฑ์ระเบียบอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายต่อตนเองและต่อหน่วยงานของตน  หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขก็จะลุกลามไปถึงการไม่อยากจะคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลง  ไม่เสียสละทำงานนอกหน้าที่  ตลอดจนการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการตั้งเป้าหมายการทำงานที่สูงและลักษณะงานที่มีความท้าทาย

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงานในรูปแบบการได้ใช้ชีวิตร่วมกัน  ได้ศึกษาความเป็นตัวตนของกันและกัน  โดยอาศัยความไม่เป็นทางการอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจในมุมมองที่ตรงข้ามได้ดีขึ้น   โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานร่วมกัน โดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge & Short Lecture เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย ได้สาระประโยชน์ที่ใช้ปรับปรุงและการพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ด้วยวิธีการทำงานรวมพลังกันเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจ เสียสละ สามัคคี และผลักดันให้ผลงานของทีมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม

1.เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  สมัครสมานสามัคคี  และสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันแห่งมิตรภาพเพื่อการประสานงานกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพหลังเสร็จสิ้นโครงการ

2.เพื่อให้สมาชิกมีการปรับปรุงพฤติกรรมหรืออุปนิสัยส่วนตัว เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งภายในทีม ทำให้ทุกคนเห็นจุดหมายเดียวกัน โดยมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากทุกคน ทุกทีม

3. เพื่อให้ทุกคนมีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมในการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีทิศทางในการทำงานที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน  พร้อมที่จะช่วยเหลือทีมอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จในงานไปพร้อม ๆ กัน

4. เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันออกแบบวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันเพื่อให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักขององค์กร

5.เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการทำงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและกำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะทำการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  และกรอบแนวคิดให้เห็นด้วยและตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยหรือพฤติกรรมการทำงานด้วยการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Training) หลังจากนั้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักวิธีการ รูปแบบ และขั้นตอนการทำงานร่วมกันโดยใช้เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)   ผสมผสานด้วยการฝึกอบรมแบบกลุ่มปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อกำหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่พึงประสงค์และจบลงด้วยกิจกรรมสร้างคำมั่นสัญญาหรือสร้างความผูกพันทางใจ (Commitment)  และแผนปฏิบัติการการนำไปประพฤติปฏิบัติ (Action Plan)  ซึ่งจะมีการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 15 - 17 ท่าน  โดยใช้กิจกรรมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกลุ่มเพื่อทำงานส่วนบุคคลและทำงานร่วมกันเป็นทีมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้แรงกดดันให้สำเร็จตามเป้าหมาย  โดยมีกระบวนการเรียนรู้ดังนี้

ขั้นที่ 1 : Awareness  คือการทำผู้เรียนให้เกิดการตระหนัก ยอมรับและเห็นความสำคัญและความ จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้สภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กิจกรรมสร้างพลังทีม  (Team Build up Game)

ขั้นที่ 2 : Understanding  คือขั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ            หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้สภาวะการแข่งขัน โดยใช้เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)

ขั้นที่ 3 : Implementation คือขั้นของการนำแนวคิด  หลักการ  ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จำเป็น            ต้องมีต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยใช้กิจกรรมภาคสนามหรือเกมท้าทายอัตตา (Ego Challenge Game)

 

กิจกรรมและเครื่องมือการฝึกอบรม/สัมมนา

1.  เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / กิจกรรมสร้างพลังทีม

2.  เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)

3.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)

4.  กิจกรรมภาคสนาม : เกมท้าทายอัตตา (Ego Challenge Game)

 

กลับหน้าหลัก