โครงสร้างหน่วยงาน
 
บุคลากร
 
โครงการประจำปี
 
นโยบาย
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการสัมมนารูปแบบการปรับโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 รูปแบบการปรับโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

---------------------------------

หลักการและเหตุผล

                        สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีนโยบายในการวางแผนปรับโครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังในสถาบันให้เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงจำเป็นต้องสร้างกระบวนการที่สะท้อนภาระงานจริงของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs)    และพันธกิจขององค์กร มายึดโยงกับโครงสร้างองค์กร และอัตรากำลังคนที่ต้องใช้ในปัจจุบัน ให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย โดยตั้งสมมติฐานตามผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบัน และในอนาคต หากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด และเกลี่ยอัตรากำลังคนใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน

                   ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร รูปแบบการปรับโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่างๆ และร่วมกันศึกษาแนวทางการวางรูปแบบโครงสร้างองค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ สรุปอัตรากำลังที่เหมาะสมให้สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของสถาบันฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการวางรูปแบบโครงสร้างองค์กร ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ และภารกิจของสถาบันฯ

2. เพื่อกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์อัตรากำลัง วางแผนการสรรหา และการทดแทนอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงานให้เพียงพอ

3. เพื่อวางแนวทางความก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้อย่างชัดเจน

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะทำงาน จำนวน 65 คน

ระยะเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

                   วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม และสถานที่ในต่างจังหวัด (จังหวัดนครนายก หรือจังหวัดนครราชสีมา)

เนื้อหาวิชา หัวข้อ

          1. แนวทางและรูปแบบการวางโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม

2. ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกำลังคน ความจำเป็นในการวางแผนกำลังคนในบริบทการบริหารราชการที่มีความเปลี่ยนแปลง

3. กฎหมาย นโยบาย และมาตรการภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงสร้างองค์กรและการกำหนดอัตรากำลัง

4. ปัญหาการบริหารกำลังคนในภาพรวม และในบริบทของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

5. กระบวนการวางแผนกำลังคน: Workforce Planning Process

6. ข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์กำลังคน ความต้องการกำลังคนในอนาคต และการวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ปัจจุบันของสถาบันฯ

7. การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังคนของสถาบัน การพิจารณาอุปสงค์ อุปทานกำลังคน การพิจารณานโยบายการบริหารกำลังคนภาครัฐ การเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจส่วนราชการ การเก็บข้อมูลกระบวนการทำงานจริง การกำหนดจำนวน/สายงานและประเภทการจ้างอัตรากำลังคน การกำหนดตำแหน่ง ค่างาน

8. แนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ : การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งการวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการที่พึงมี หลักเกณฑ์และรายละเอียดการคำนวณนักศึกษาเต็มเวลาเกณฑ์การคำนวณภาระงานสอน (Teaching Load)

          9. แนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน : การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่ง การวิเคราะห์จำนวนสายสนับสนุนที่พึงมี การวิเคราะห์พันธกิจ โครงสร้าง การวิเคราะห์งานของบุคลากรสายสนับสนุน การกำหนดจำนวนที่เหมาะสม การกำหนดภารกิจ ภาระงาน

วิทยากร

          ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการวิเคราะห์จัดทำอัตรากำลัง จากหน่วยงานภายนอก

งบประมาณ

  19,000 บาท

กลับหน้าหลัก