โครงสร้างหน่วยงาน
 
บุคลากร
 
โครงการประจำปี
 
นโยบาย
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการที่ดำเนินการล่าสุด

กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

 

1. กิจกรรม/โครงการ

      แผนงาน : งานประจำของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

2. หลักการและเหตุผล

 

          ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรภายในสถาบัน โดยทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการดำเนินการบริหารงานบุคคลสำหรับคณาจารย์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งการดำเนินการ สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ของบุคลากรนั้น ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้ความสำคัญแก่บุคลากรในทุกสายงาน เนื่องจากบุคลากรทุกสายงานเป็นผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสถาบัน และความเจริญก้าวหน้าของสถาบันจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากบุคลากรขาดการส่งเสริมในการพัฒนาขีดความสามารถทางความรู้ ศักยภาพ สมรรถนะ โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินงานให้การส่งเสริมบุคลากรภายในสถาบันเป็นผู้มีความรู้ มีศักยภาพ และสมรรถนะในการทำงานโดยการส่งเสริมบุคลากรให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนอันดับ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป

 

 

3. วัตถุประสงค์

          ๓.๑ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

          ๓.๒ เพื่อพัฒนาคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

4. วิธีการดำเนินงาน/แนวทางการดำเนินงาน

 

ที่

งาน/กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560

219,780

นางสาวมนัสวันต์ 

ช้างทองคำ

2

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ      และเชี่ยวชาญ

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560

619,350

นางสาวมนัสวันต์ 

ช้างทองคำ

3

การประชุมการประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์

 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560

9,900

นางสาวอภิษฐา 

อิ่มปิติวงษ์

4

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งครู

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560

342,500

นายเอกชัย  แสงแก้ว

5

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560

 

127,800

นายคมสัน จุลนวล

 

5. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด/พื้นที่การดำเนินงาน

5.1 ตัวชี้วัดตามแผน

     - เชิงปริมาณ

               1. ได้จัดดำเนินการประชุม

               2. ได้จัดดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคลากร

     - เชิงคุณภาพ

                ๑. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

      2. ได้สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

    - เชิงผลผลิต ครู อาจารย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

    - เชิงผลลัพธ์ ครู อาจารย์และบุคลากร ร้อยละ 5๐ ได้รับความรู้และนำไปพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

                                       

6. กลุ่มเป้าหมาย  

        บุคลากรในสังกัดฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน

 

7. งบประมาณ

          7.1 กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          ค่าใช้จ่ายรวม 219,780 บาท

          7.2 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ      และเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          ค่าใช้จ่ายรวม 619,350 บาท

          7.3 กิจกรรมการประชุมการประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          ค่าใช้จ่ายรวม 9,900 บาท

          7.4 กิจกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ) ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งครู สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          ค่าใช้จ่ายรวม 342,500 บาท

          7.5 กิจกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560

          ค่าใช้จ่ายรวม 127,800 บาท

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ

                        ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          คณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการพัฒนา สามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป

 

กลับหน้าหลัก