โครงสร้างหน่วยงาน
 
บุคลากร
 
โครงการประจำปี
 
นโยบาย
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ ที่มุ่งสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์ ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางศิลปะควบคู่คุณธรรม

เพื่อผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 ปณิธาน

มุ่งมั่นศึกษาส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 

และทัศนศิลป์ บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนำสถาบันฯ สู่นานาชาติ

    

พันธกิจ                                                               

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐาน

วิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

อย่างมีคุณค่าแก่สังคม

3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอำนาจหน้าที่ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ 

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 

คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น

และระดับชาติ ทำการสอนการแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ 

ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ของชุมชนในท้องถิ่น 

เป้าหมายสู่ความสำเร็จ 

เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ 

ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อัตลักษณ์สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คือ สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์

ตลักษณ์ของบัณฑิตสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คือ  มืออาชีพงานศิลป์

เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คือ เป็นผู้นำด้านงานศิลป์

 

กลับหน้าหลัก